گـزیـدم از مـیـان مـرگ هــا ، ایـن گـونــه مـردن را
 تـ♥ـو را چون جان فشردن در بر آن گه جان سپردن را
 خـوشـا از عشق مـردن در کـنــارت ، ای کــه طعم تـ♥ـو
 حـلـاوت مـی دهــــــد حـتـــی شـرنـگ تـلـخ ِ مـردن را
 چـه جـای شِـکوه زاندوه تـ♥ـو..؟وقتی دوست تر دارم
 مـ♡ـن از هر شادی دیگر ، غم عشق تـ♥ـو خوردن را
 تـ♥ـو آن تـصـویـر جاویدی کـه حتی مرگ جـادویی
 نـدانـد نـقـشت از لوح ضمیر مـ♡ـن ستردن را
 کـنـایـت بـر فـراز دار زد جـانـبـازی مـنـصـور
 که اوج این است این..!در عشقبازی پا فشردن را
 "سیزیف" آموخت از مـ♡ـن در طریق امتحــان آری..!
 به دوش خسته سنگ سرنوشت خویش بردن را
 مرا مردن بـیــاموز و بـدیـن افـسـانه پـایـان ده
 که دیگر برنمی تابد دلم نوبت شمردن را
 کجایی ای نسیم نابهنگام..! ای جوانمرگی..!
 که ناخوش دارم از باد زمستانی فسردن راϻ!

فقط برای تـ♥ـوϻ

  گزیدم از میان مرگ ها ، این گونه مردن را
  
  تـ♥ـو را چون جان فشردن در بر آن گه جان سپردن را
  
   
  
  خوشا از عشق مردن در کنارت ، ای که طعم تـ♥ـو
  
  حلاوت می دهد حتی شرنگ تلخ ِ مردن را
  
   
  
  چه جای شِکوه زاندوه تـ♥ـو..؟ وقتی دوست تر دارم
  
  مـ♡ـن از هر شادی دیگر ، غم عشق تـ♥ـو خوردن را
  
   
  
  تـ♥ـو آن تصویر جاویدی که حتی مرگ جادویی
  
  نداند نقشت از لوح ضمیر مـ♡ـن ستردن را
  
   
  
  کنایت بر فراز دار زد جانبازی منصور
  
  که اوج این است این..! در عشقبازی پا فشردن را
  
   
  
  "سیزیف" آموخت از مـ♡ـن در طریق امتحان آری..!
  
  به دوش خسته سنگ سرنوشت خویش بردن را
  
   
  
  مرا مردن بیاموز و بدین افسانه پایان ده
  
  که دیگر برنمی تابد دلم نوبت شمردن را
  
  
  کجایی ای نسیم نابهنگام..! ای جوانمرگی..!
  
  که ناخوش دارم از باد زمستانی فسردن راϻ!
  
   
  
{حسین منزوی}

[
گزیدم از میان مرگ ها..]طبقه بندی: فقط برای تـ♥ـوϻ، عاشقانه غمگین، حسین منزوی،
برچسب ها: فقط برای تـ♥ـوϻ، عشق بی ثمر، عشق بی حاصل، جملات عاشقانه غمگین، شعر برای تـ♥ـو،
دنبالک ها: ♡❀عشق بے حاصل❀♡،

تاریخ : چهارشنبه 19 آبان 1395 | 14:11 | نویسنده : سعیـد | حضور♥
نمایش نظرات 1 تا 30