عشق بی ثمرLove Barren

ℒ☺ṽℯ ℬ@яяεᾔ

نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: دوشنبه 5 مهر 1395 09:35
 هـرگــز تـ♥ـو هـم مـــانــنـــد مـ♡ـن آزار دیــدے..؟
 یــــار خــودت را از خــودت بـــیـــزار دیـــد
ے..؟
 آیــــا تـ♥ـو هـم ، هــر پــرده اے را تــا گشودے
 از چــار چــوب پـنـجـــره دیـــــوار دیــد
ے..؟
 اصـلا بـبـیـنـم ، تـا بـه حـالا صـخــره بود
ے..؟
 از زیـــر امــــواج آســـمـان را تـــار دید
ے..؟
 نـام کـسے را در قـنـوتت گـــریــــه کـرد
ے..؟
 از «آتـنــا» گـفـتن «عــذابَ النـّار» دید
ے..؟
 در پـشـت دیـوار ِحیاطـے شعـر خوانـد
ے..؟
 دل کـنـدن از یــک خــانه را دشـوار دید
ے..؟
 آیا تـ♥ـو هم با چشم ِ بــــاز و خیسِ از اشک
 خواب کسے را روز و شب بـــیـــــدار دیـد
ے..؟
 رفتے مطب بے نسخه برگردے به خــــــانــــه..؟
 بیـمـار بـودے مثل ِ
مـ♡ـن..؟ ، بیمار دیـــــدے..؟؟
 حقــــــــا که بـا
مـ♡ـن فــرق دارے لااقـل تـ♥ـو
 او را کـــــــه مے خواهے خودت یـک بـــار دید
ےϻ؟؟

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: یکشنبه 4 مهر 1395 09:29
 اے مهربان تر از برگ در بوسه هاے باران
 بیدارے ستـــــاره در چشم جویباران
 آیینه نگــاهت پیوند صبح و ساحل
 لبخند گاهگـاهت صبح ستاره باران
 باز آ که در هوایـت خاموشے جنونم
 فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران
 اے جویبار جار
ے..! زین سایه برگ مگریز
 کاینگونه فرصت از کف دادند بیشمــاران
 گفتے به روزگــــــارے مهرے نشسته گفتم
 بیرون نمے توان کرد حتے به روزگــــــــاران
 بیگانگے ز حد رفت اے آشنــــــــــــا مپرهیز
 زین عاشق پشیمان سرخیل شرمســـــــــــاران
 پیش از
مـ♡ـن و تـ♥ـو بسیار بودند و نقش بستند
 دیوار زندگے را زینگونه یادگـــــــــــــــــاران
 این نغمه محبت، بعد از
مـ♡ـن و تـ♥ـو ماند
 تا در زمانـــــــه باقیست آواز باد و بارانϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: شنبه 3 مهر 1395 09:14
 مرا خود با تـ♥ـو چیزے در میــان هست
 و گـــــــر نه روے زیبا در جهان هست
 وجودے دارم از مهرت گــــــــــدازان
 وجودم رفت و مهرت همچنـان هست
 مبر ظن کــــــز سرم سوداے عشقت
 رود تـــــا بر زمینم استخوان هست
 اگــــــــــر پیشم نشینے دل نشانے
 و گر غایب شوے در دل نشان هست
 به گفتن راست نایــد شرح حسنت
 ولیکن گفت خواهم تـا زبان هست
 ندانم قامتست آن یــــــا قیامت
 که م
ے گوید چنین سرو روان هست
 توان گفتن بـــــــه مه مانے ولے ماه
 نپندارم چنین شیرین دهــــان هست
 بجز پیشت نخواهم سر نهــــــــــادن
 اگر بالین نباشد آستــــــــــــان هست
 برو سعدے کــــــــــــه کوے وصل جانان
 نه بازاریست کـــــــــان جا قدر جان هستϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: جمعه 2 مهر 1395 09:21
 اے خریدار دل شیداے مـ♡ـن
 اولیــن و آخریــــن رویاے
مـ♡ـن
 اے که شد آغوش
مـ♡ـن نایاب تـ♥ـو
 اے همه ابیات
مـ♡ـن بے تاب تـ♥ـو
 شاه بیت شعر نـــــــاب عاشقے
 اے شمیمت عطـــــــــر خوب رازقے
 شعر
مـ♡ـن هر شب ز تـ♥ـو بے خواب شد
 واژه بر اوصاف تـ♥ـو کمیاب شد
 کار اشعارم به غم پیوستن است
 آسمـان شعر
مـ♡ـن آبستـن است
 آذرخش ابرے چشمــــــان
مـ♡ـن
 اے تهے از دست تـ♥ـو دستان
مـ♡ـن
 هر زمان از عشق تـ♥ـو دل یاد کرد
 در سکوتے بے صدا فریـــــاد کرد
 کاش رسم خویش بر هم میزدے
 دل به دریاے دل
مـ♡ـن مے زدےϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: پنجشنبه 1 مهر 1395 08:33
 روز و شب خون جگر مے خورم از درد جدایے
 ناگوار است به
مـ♡ـن زندگے ، اے مرگ کجایے..!
 چون به پایان نرسد محنت هجر از شب وصلم
 کاش از مرگ به پایان رسدم روز جدایے
 چارهٔ درد جدایے تـ♥ـویے اے مرگ چه باشد
 اگر از کار فرو بستهٔ
مـ♡ـن عقده گشایے
 هر شبم وعده دهے کآیم و
مـ♡ـن در سر راهت
 تا سحر چشم به ره مانم و دانم که نیایے
 که گذارد که به خلوتگه آن شاه برآیم
 
مـ♡ـن که در کوچهٔ او ره ندهندم به گدایے
 ربط ما و تـ♥ـو نهان تا به کے از بیم رقیبان
 گو بداند همه کس ما ز تـ♥ـوییم و تـ♥ـو ز مایے
 بستهٔ کاکل و زلف تـ♥ـو بود هاتف و خواهد
 نه از آن قید خلاصے نه ازین دام رهایےϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: چهارشنبه 31 شهریور 1395 08:39
 گلچین که آمد اے گل مـ♡ـن در چمن نباشم
 آخر نه باغبانم شرط است
مـ♡ـن نباشم
 ناچار چون نهد سر بر دامن گلم خار
 چاکم بود گریبان گر در کفن نباشم
 عهدے که رشته آن با اشک تاب دادے
 زلف تـ♥ـو خود بگوید
مـ♡ـن دل شکن نباشم
 اکنون که شمع جمعے دودم به سر رود به
 تا چشم رشک و غیرت در انجمن نباشم
 بے چون تـ♥ـو همزبانے
مـ♡ـن در وطن غریبم
 گر باید این غریبے گو در وطن نباشم
 با عشق زادم اے دل با عشق میرم اے جان
 
مـ♡ـن بیش از این اسیر زندان تن نباشم
 بیژن به چاه دیو و چشم منیژه گریان
 گر غیرتم نجوشد پس تهمتن نباشم
 بیگانه بود یار و بگرفت خوے اغیار
 
مـ♡ـن نیز شهریارا جز خویشتن نباشمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: سه شنبه 30 شهریور 1395 08:17
 آشفته وبے تاب چو دریاے پریشان
 در ورطه احساس چو امواج خروشان
 در بستر آغوش بگیرم ز تب خویش
 از جام تن
مـ♡ـن به تنت باده بنوشان
 بگشا خم گیسوے به هم بافته ام را
 وز مست نگاهم بزدا طره افشان
 با مخمل بوسه به سراپاے وجودم
 جانا تن مشتاق مرا جامه بپوشان
 هوشیارترین مستم در خلوت عشقت
   در میکده چشم تـ♥ـو چون باده فروشان
 آرام و قرار دل بے طاقت
مـ♡ـن باش
 وز جام لبت بر لب
مـ♡ـن باده بنوشانϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

عید سعید غدیرخم مبارک اینم عیدی که گرفتم

نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: دوشنبه 29 شهریور 1395 08:46
 وقتے که کوه ها
 آوار مے شوند
 نام تـ♥ـو را نمے دانم
 ورنه با آهوان دامنه مے گویم
 تا حرز رستگارے شان باشے
 نام تـ♥ـو را
 حتے به کوه مے گویم
 تا کوه پر درآرد و پرنده شود
 نام تـ♥ـو را نمے دانم
 تنها نه
مـ♡ـن که هیچ
 هیچ کسے نام تـ♥ـو را نمے داند
 غیر از
مـ♡ـن مثالے مـ♡ـن
 که گاه گاه با مرکب شهابش
 آفاق خواب هاے مرا مے پیماید
 افسوس..!
 
مـ♡ـن چرا
 به خواب خویش نمے آیم..؟
 تا کوه پر درآرد و پرنده شود
 و پر زنان، عروج کند
 تــا اوج
 نام تـ♥ـو را نمے دانم
 اما مے دانم
 که نامت از کلام رهایے مشتق است
 و ریشه اش
 به معنے وسیع شکفتن
 در سال هاے گل بر مے گردد
 و با کلید آبے زیبایے
 تفسیر مے شود
 نام تـ♥ـو را نمے دانم
 آرے
 اما مے دانم
 گل ها اگر که نام تـ♥ـو را مے دانستند
 نسل بهار از این سان
 رو سوے انقراض نمے رفتϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: یکشنبه 28 شهریور 1395 10:14
  دیرے ست که از روے دل آراے تـ♥ـو دوریم
  محتاج بیان نیست که مشتاق حضوریم
  تاریک و تهے پشت و پس اینه ماندیم
  هر چند که همسایه ے آن چشمه ے نوریم
  خورشید کجا تابد از این دامگه مرگ
 باطل به امید سحرے زین شب گوریم
  زین قصه ے پر غصه عجب نیست شکستن
 هر چند که با حوصله ے سنگ صبوریم
  گنجے ست غم عشق که در زیر سرماست
  زارے مکن اے دوست اگر بے زر و زوریم
  با همت والا که برد منت فردوس..؟
 از حور چه گویے که نه از اهل قصوریم
  او پیل دمانے ست که پرواے کسش نیست
  ماییم که در پاے وے افتاده چو موریم
  آن روشن گویا به دل سوخته ے ماست
  اے سایه..! چرا در طلب آتش طوریمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: شنبه 27 شهریور 1395 08:35
 اے دوست ره جفا رها کن
 تقصیر گذشته را قضا کن
 بر درگه وصل خویش ما را
 با حاجب بارت آشنا کن
 در صورت عشق ما نگارا
 بدخویے را ز خود جدا کن
 آخر روزے براے ما زے
 آخر کارے براے ما کن
 ماها تـ♥ـو نگار خوش لقایے
 با ما دل خویش خوش لقا کن
 
مـ♡ـن دل کردم ز عشق یکتا
 تـ♥ـو رشتهٔ دوستے دو تا کن
 اکنون که تـ♥ـو تشنهٔ بلایے
 راضے شده‌ام هلا بلا کن
 ورنه تـ♥ـو که سغبهٔ جفایے
 تن در دادم برو جفا کن
 در جمله همیشه با سنایے
 کارے که کنے تـ♥ـو بے ریا کنϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: پنجشنبه 25 شهریور 1395 08:26
 بــاز دل مے لـرزد از آن دم کـه دیـدم روے تـ♥ـو
 تـا کجـا بردست دل را یـاد عطـر و بـوے تـ♥ـو
 تـ♥ـو همان عشقے هنوز آرامش دنیـاے
مـ♡ـن
 بس نفس بایـد کشیدن در هواے کوے تـ♥ـو
 کـاش در آغوش تـ♥ـو بگریزم از دل تنگے ات
 بوسه مے خواهد دل از تار سپید موے تـ♥ـو
 روزهــا بـگـذشت چشمـانـت فراموشم نشد
 
مـ♡ـن فداے چین آن پیشانے و ابروے تـ♥ـو
 در غم هجران چشمت سوخت این بیچاره دل
 در طلسمت مانده ام مسحور آن جادوے تـ♥ـو
 سال هـا رفتـنـد حیـرانـم ازیـن دیـوانــه عشق
 کین چنین دیوانه وار پر مے کشد دل سوے تـ♥ـوϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: چهارشنبه 24 شهریور 1395 09:20
ما گشته ایم،نیست،تـ♥ـو هم جستجو نکن
 آن روزها گذشت،دگر آرزو مکن
 دیگر سراغ خاطره هاے مرا مگیر
 خاکستر گداخته را زیر و رو مکن
 در چشم دیگران منشین در کنار
مـ♡ـن
 ما را در این مقایسه بے آبرو مکن..!
 راز
مـ♡ـن است غنچه ے لبهاے سرخ تـ♥ـو
 راز مرا براے کسے باز گو مکن..!
 دیدار ما تصور یک بے نهایت است
 با یکدگر دو آینه را رو به رو مکنϻ!

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: سه شنبه 23 شهریور 1395 10:07
 فقط یک پلک با مـ♡ـن باش ، نمے خوام از کسے کم شے
 ازت تصویر مے گیرم ، که رویاے یه قرن ام شے
 فقط یک پلک با
مـ♡ـن باش ، بگم سرتاسرش بودے
 به قلبم حمله کن یک بار ، بگم تا آخرش بودے
 نمے شے عشق ثابت
 پس بیا و اتفاقے باش
 یه فصلو که نمے مونے
 تو یک لحظه اقاقے باش
 نمیشه با تـ♥ـو که خوبے
 به ظاهر هم کمے بد شد
 به آدمهاے شهرت هم
 علاقه مند باید شد
 فقط یک پلک با
مـ♡ـن باش
 فقط یک پلک با
مـ♡ـن باش
 دارم یه قصه مے سازم ، از این تنهایے بے تـ♥ـو
 بیا بشکن روایت رو ، تو نقش تازه وارد شو
 کجاے نقطه پایان مے خواے تو فال من باشے
 نخواستم بگذرم از تـ♥ـو ، که تـ♥ـو دنبال
مـ♡ـن باشے
 اگه قلبت یه جا دیگه ست
 با چشمات صحنه سازے کن
 اگه دیدے نمے تونے
 توے دو نقش بازے کن
 نمے شے عشق ثابت
 پس بیا و اتفاقے باش
 یه فصلو که نمے مونے
 تو یک لحظه اقاقے باش
 نمیشه با تـ♥ـو که خوبے
 به ظاهر هم کمے بد شد
 به آدمهاے شهرت هم
 علاقه مند باید شد
 فقط یک پلک با 
مـ♡ـن باش
 فقط یک پلک با
مـ♡ـن باشϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: دوشنبه 22 شهریور 1395 08:44
 دست و پا بسته و رنجور به چـــــــاه افتادن
 به از آن است که در دام نگـــــــــاه افتادن
 سیب شیرین لبــــــت باشد و آدم نخورد..؟
 تـ♥ـو بهشتے و چه بیم از به گنـــاه افتادن
 لاک پشتانه به دنبــال تـ♥ـو مے آیم و آه
 چه امیدے کــــه پے باد به راه افتادن..؟
 آخر قصه ے هر بچه پلنگے این است ؛
 پنجه بر خالے و در حسرت ماه..افتادن
 با دلے پاک ، دلے مثل پر قو سخت است
 سر و کـــارت به خط و چشم سیاه افتادن
 
مـ♡ـن همــان مهره ے سرباز سفیدم که ازل
 قسمتم کــــــــــرده به سر در پے شاه افتادن
 عشق ابریست کــــــــــه یک سایه ے آبے دارد
 سایه اش کـــــــــــاش به دل گاه به گاه افتادنϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ

عید سعید قربان بر همگی مبارک
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: یکشنبه 21 شهریور 1395 09:50

 کیست تا کشتی جان را ببرد سوی نجات

دست ما را برساند به دعای عرفات


موسی من تـ♥ـو به دنبال کدامین خضری..؟

گوشه ی چشم تـ♥ـو ابری ست پر از آب حیات


خوش به حال شهدایی که نمردند هنوز

که دلی دارند بشکسته تر از پیر هرات


دردشان دردی ست از درد ابوالفضل علی

تشنه لب با تن پر زخم لب شط فرات


نیست جز از جگر خونی شان این همه گل

نیست جز از نفس زخمی شان این برکات


یا حسین ابن علی عشق ، دعای عرفه ست

عشق آن عشق که بردم از ظلمات


پشت بر کعبه نکردی که چنان ابراهیم

به منا با سر رفتی پی رمی جمرات


به منا رفتی و قنداقه ی توحید به دست

تا بری باشی از ملعبه لات و منات


تـ♥ـو همه اصل و اصولی ، تـ♥ـو همه فرع و فروع

تـ♥ـو همه حج و جهادی ، تـ♥ـو همه صوم و صلات


ظاهر و باطن تـ♥ـو نیست بجز جلوه حق

که هم آیین صفاتی و هم آیینه ی ذات


مرحبا اجرک الله ، بزرگا مردا

نیست در دست تـ♥ـو جز نسخه ی حاجات و برات


شعر ناقابل من چیست که نذر تـ♥ـو شود

جان ناقابل من چیست که گویم به فدات


تـ♥ـو کدامین غزلی عطر کدامین ازلی..؟

از تـ♥ـو گفتن نتوانند چرا این کلمات..؟


جبل الرحمه همین جاست همین جا که تـ♥ـویی

پای این سفره که نور است و سلام و صلواتkhoda


التماس دعا

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: شنبه 20 شهریور 1395 08:02
  به تـ♥ـو عادت کرده بودم اے به مـ♡ـن نزدیک تر از مـ♡ـن
 اے حضورم از تـ♥ـو تازه ، اے نگاهم از
تـ♥ـو روشن
 به تـ♥ـو عادت کرده بودم مثل گلبرگے به شبنم
 مثل عاشقے به غربت مثل مجروحے به مرهم
 لحظه در لحظه عذابه لحظه هاے
مـ♡ـنِ بے تـ♥ـو
 تجربه کردنه مرگه زندگے کردن بے تـ♥ـو
 
مـ♡ـن که در گریزم از مـ♡ـن به تـ♥ـو عادت کرده بودم
 از سکوت و گریه ے شب به تـ♥ـو هجرت کرده بودم
 با گل و سنگ و ستاره از تـ♥ـو صحبت کرده بودم
 خلوت خاطره هامو با تـ♥ـو قسمت کرده بودم
 خونه لبریز سکوته ، خونه از خاطره خالے
 
مـ♡ـن پر از میل زوالم ، عشقِ مـ♡ـن ، تـ♥ـو در چه حالےϻ؟

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: جمعه 19 شهریور 1395 09:01
 آمده‌ام کـــه سر نهم عشق تـ♥ـو را به سر برم
 ور تـ♥ـو بگوییم کـــه نے نے شکنم شکر برم
 آمده‌ام چو عقل و جان از همه دیده‌ها نهان
 تا سوے جان و دیدگان مشعله نظر برم
 آمده‌ام که ره زنم بر سر گنج شه زنم
 آمده‌ام کـــه زر برم زر نبرم خبر برم
 گر شکند دل مرا جان بدهم به دل شکن
 گر ز سرم کلـــه برد
مـ♡ـن ز میان کمر برم
 اوست نشسته در نظر
مـ♡ـن به کجا نظر کنم
 اوست گرفته شهر دل
مـ♡ـن به کجا سفر برم
 آنک ز زخم تیر او کوه شکــــــاف مے کند
 پیش گشـــــــاد تیر او واے اگر سپر برم
 گفتم آفتــــاب را گر ببرے تـ♥ـو تاب خود
 تاب تـ♥ـو را چو تب کنــد گفت بلے اگر برم
 آنک ز تاب روے او نور صفـــــــا به دل کشد
 و آنک ز جوے حسن او آب سوے جگـــــر برم
 در هوس خیال او همچو خیــــــــــال گشته‌ام
 وز سر رشک نــــــام او نــــــــــام رخ قمر برم
 این غزلم جواب آن باده کــــه داشت پیش
مـ♡ـن
 گفت بخور نم
ے خورے پیش کسے دگـــــــــــر برمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: پنجشنبه 18 شهریور 1395 08:59
 گر از تـ♥ـو خبر نیست به دل ، بے خبرے هست
 ور دل طلبد ، مست
ےِ چشم دگرے هست
 
مـ♡ـن پاکتر از برگ گلم ، ورنه تـ♥ـو دانے
 هر گوشه گلے هست ، نسیم سحرے هست
 زلفان بلندم شده چون عمر وفایت
 آشفته نسازد اگر ، آشفته سرے هست
 بیگانه ام از حرف نگاه و سخن عشق
 گر ، دیده بخواهد نگهم را شررے هست
 ترسم ببرم نام ترا اے همه جایے
 زیرا که خدا هست و به آهے اثرے هست
 مے میچکد از گوشه پیمانه و بینم
 از اشک پر افسون تـ♥ـو هم پاکترے هست
 
مـ♡ـن کنج قفس خوشترم از دامن صحرا
 بیگانه بدان ورنه مرا بال و پرے هست
 بر بال
مـ♡ـن از دست محبت نخورد سنگ
 گر مرغ لب بام شوم ، رهگذرے هست
 دل همچو صدف لب نگشاید دگر اے دوست
 تا خلق ندانند که در آن گهرے هست
 غم نیست اگر زنگ دلم اشک نشوید
 گر چشم ترے نیست مرا ، شعر ترے هست
 باکم نبود ، گر گل عشقم ، شده پر پر
 در سینه دلے هست ، که در آن خبرے هست
 عرفے سخن نغز تـ♥ـو پاینده که گفتے ؛
 »تا ریشه در آب است امید ثمرے هستϻ«

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: چهارشنبه 17 شهریور 1395 10:09
 باید از عطر اقاقے ، تـ♥ـو رو آغاز کنم..!
 با صداے خیس بارون ، تـ♥ـو رو آواز کنم..!
 از تماشاے قنارے ، به تـ♥ـو پرواز کنم..!
 به تـ♥ـو مے رسم
مـ♡ـن از این شب نیلوفرے..! 
به تـ♥ـو مے رسم
مـ♡ـن از این راه خاکسترے..!
 به تـ♥ـو که خاطره هامو به همیشه مے برے..!
 به تـ♥ـو پل مے زنم از ترانه هامو
 از همه شبانه هامو
 مے رسم به تـ♥ـو دوباره..!
 بوے عطر تـ♥ـو مے دن ترانه هامو
 پرِ اِسمت مے شن عاشقانه هامو
 از گل و شعر و ستاره 
 مے رسم به تـ♥ـو دوباره..!
 نیستے اما یادت اینجاس..!
 وقت گل کردن رویاسϻ!

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: سه شنبه 16 شهریور 1395 07:51
 نه دست خود مـ♡ـن نیست باید به تـ♥ـو برگردم
 دنیارو نمے دونم ،
مـ♡ـن دور تـ♥ـو مے گردم
 با فکر تـ♥ـو مے خوابم از فکر تـ♥ـو بیدارم
 نه دست خود
مـ♡ـن نیست حسے که بهت دارم
 امروز
مـ♡ـنو دریاب امروز که مے تونے
 تنها به تـ♥ـو حق مے دم دنیامو بچرخونے
 یک ثانیه آتیشے ، یک ثانیه بارونے
 اینقدر ازت دیدم  دریا رو بسوزونے
 خورشید و بکش سمتت تـ♥ـو این شب تکرارے
 دنیارو نمے دونم ولے تـ♥ـو جاذبشو دارےϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: دوشنبه 15 شهریور 1395 08:03
 خنده ات طرح لطیفے است که دیدن دارد
 ناز معشوق دل آزار خریدن دارد
 فارغ از گله و گرگ است شبانے عاشق
 چشم سبز تـ♥ـو چه دشتے است..! دویدن دارد
 شاخه از سر دیوار به بیرون جسته
 بوسه ات میوه سرخے است که چیدن دارد
 عشق بودے و به اندیشه سرایت کردے
 قلب با دیدن تـ♥ـو شور تپیدن دارد
 وصل تـ♥ـو خواب  و خیال است ولے باور کن
 عاشقے بے سر و پا عزم رسیدن دارد
 عمق تـ♥ـو دره ے ژرفے است، مرا میخواند
 کسے از بین خودم قصد پریدن دارد
 اول قصه ے هر عاشقے کمے تکرارے است..!
 آخر قصه ے فرهاد شنیدن داردϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: یکشنبه 14 شهریور 1395 08:40
  با این دل ماتم زده آواز چه سازم
 بشکسته نے ام بے لب دم ساز چه سازم
 در کنج قفس مے کشدم حسرت پرواز
 با بال و پر سوخته پرواز چه سازم
 گفتم که دل از مهر تـ♥ـو برگیرم و هیهات
 با این همه افسونگرے و ناز چه سازم
 خونابه شد آن دل که نهانگاه غمت بود
 از پرده در افتد اگر این راز چه سازم
 گیرم که نهان برکشم این آه جگر سوز
 با اشک تـ♥ـو اے دیده ے غماز چه سازم
 تار دل
مـ♡ـن چشمه ے الحان خدایے ست
 از دست تـ♥ـو اے زخمه ے ناساز چه سازم
 ساز غزل سایه به دامان تـ♥ـو خوش بود
 دو از تـ♥ـو ،
مـ♡ـن دل شده آواز چه سازمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: پنجشنبه 11 شهریور 1395 08:57
 همواره عشق بے خبر از راه مے رسد
 چونان مسافرے که به ناگاه مے رسد
 وامے نهم به اشک وبه مژگان تدارکش
 چون وقت آب وجاروے این راه مے رسد
 اینت زهے شکوه که نزدت سلام
مـ♡ـن
 بــــــا موکب نسیم سحرگاه مے رسد
 با دیگــران نمے نهدت دل ، به دامنت
 چندان که دست خواهش کوتاه مے رسد
 میلے کمین گرفتــــــــه پلنگانه در دلم
 تا آهوے تـ♥ـو ، کے به کمین گاه مے رسد
 هنگام وصل ماست بـه باغ بزرگ شب
 وقتے کـه سیب نقره اے ماه مے رسد
 شــاعر..!دلت به راه بیاویز و از غزل
 طاقے بزن خجسته که دلخواه مے رسدϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: چهارشنبه 10 شهریور 1395 08:11
 مـ♡ـن خواستم که خواب و خیال خودم شوے
 رویا شوے امیـــــــــد محال خودم شوے
 لرزید دستهــــایم و سرگیجه ام گرفت
 آوردمت دلیــــل زوال خودم شوے
 یا در دلم شناور یــا بر تنم روان
 ماهے و ماه حوض زلال خودم شوے
 هر روز بیشتر بـه تـ♥ـو نزدیک مے شوم
 چیزے نمانده است کــــه مال خودم شوے
 حالا تــو چشمهــــــاے مـ♡ـنے ابر شو ببار
 تا قطره قطره گریه بــــــــه حال خودم شوے
 عاشق نمے شوے سر ایــــــــن شرط بسته ام
 نه ... حاضرم ببـــــــــــازم و مال خودم شوےϻ


فقط برای تـ♥ـوϻ

نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: سه شنبه 9 شهریور 1395 09:26
 اگرچه دیر مے شود ولے بدان كه مے رسم
 به فاصله فكر نكن ، كمے بمان كه مے رسم
 اگرچه عمر رفته و جوانیم پیر شده
 به تـ♥ـو در این جهان نشد، در آن جهان كه مے رسم
 براے اینكه عشق را كنار تـ♥ـو درك كنم
 اجازه سفر بده كه خاك را ترك كنم
 در این جهان به جاے آب به
مـ♡ـن سراب مے دهند
 اگر سوال مے كنم به
مـ♡ـن عذاب مے دهند
 اگرچه دیر مے شود ولے بدان كه مے رسم
 به فاصله فكر نكن ، كمے بمان كه مے رسم
 فقط در انتظار تـ♥ـو این همه سال مانده ‌ام
 به تـ♥ـو خبر نمے دهم كه در چه حال مانده‌ ام
 بے تـ♥ـو به خانه مے روم مسیر دام مے شود
 همیشه در یك قدمے وقت تمام مے شود
 اگرچه دیر مے شود ولے بدان كه مے رسم
 به فاصله فكر نكن ، كمے بمان كه مے رسمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: دوشنبه 8 شهریور 1395 08:33
 سرسبز دل از شاخه بریدم ، تـ♥ـو چه کردے..؟
 افتادم و بر خاک رسیدم ، تـ♥ـو چه کردے..؟
 
مـ♡ـن شور و شر موج و تـ♥ـو سرسختے ِساحل
 روزے که به سوے تـ♥ـو دویدم ، تـ♥ـو چه کردے..؟
 هر کس به تـ♥ـو از شوق فرستاد پیامے
 
مـ♡ـن قاصدِ خود بودم و دیدم تـ♥ـو چه کردے
 مغرور ، ولے دست به دامانِ رقیبان
 رسوا شدم و طعنه شنیدم ، تـ♥ـو چه کردے..؟
 »تنهایے و رسوایے« ، »بے مهرے و آزار«
 اے عشق، ببین
مـ♡ـن چه کشیدم تـ♥ـو چه کردےϻ!

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: یکشنبه 7 شهریور 1395 09:45
 آرام باش،
 حوصله کن،
 آب هاے زودگذر،
 هیچ فصلے را نخواهند دید
 از ریگ هاے ته جویبار شنیده ام
 مهم نیست که مرا
 از ملاقات ماه و گفت و گوے باران
 بازداشته اند.
 
مـ♡ـن براے رسیدن به آرامش
 تنها به تکرار اسم تـ♥ـو
 بسنده خواهم کرد.
 حالا آرام باش..
 همه چیز درست خواهد شد
 همه چیز درست خواهد شدϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: شنبه 6 شهریور 1395 09:35
 تا گل غربت نرویاند بهار از خاك جانم
 با خزانت نیز خواهم ساخت خاك بے خزانم
 گرچه خشتے از تـ♥ـو را حتے به رویا هم ندارم
 زیر سقف آشناییهـــــــــــات مے خواهم بمانم
 بے گمان زیبـــــاست آزادے ولے
مـ♡ـن چون قنارے
 دوست دارم در قفس باشم كــــــــــه زیباتر بخوانم
 در همین ویرانه خواهم مانــــــــد و از خاك سیاهش
 شعرهایم را به آبے هـــــــــــــــــاے دنیا مے رسانم
 گر تـ♥ـو مجذوب كجـــــــــــا آباد دنیایے،
مـ♡ـن اما
  جذبه اے دارم كـــــــــــه دنیا را بدین جا مے كشانم
  نیستے شاعر كــــــــــــــــه تا معناے حافظ را بدانے
  ورنه بیهوده نمے خواندے بــــــــــــــه سوے عاقلانم
 عقل یا احساس،حق با چیست..؟ پیش از رفتن اے خوب
 كاش مے شد ایــــــــــــن حقیقت را بدانے یا بدانمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: جمعه 5 شهریور 1395 09:18
 تـ♥ـو به‌ تقواے غزل‌ مشکوکے ، مـ♡ـن به‌ تردیدِ تـ♥ـو ایمان‌ دارم‌
 بے تـ♥ـو در ایــــــــن‌ شب‌ِ شاعر مُرده‌ ، آخرین‌ پنجره‌ے بیدارم‌
 کوچه‌ آبستــــن‌ِ آوازے نیست‌..! کوچه‌ از ضرب‌ِ قدم‌ها خالے ست‌
 
مـ♡ـن در این‌ خانــه‌ے خواب‌ْآلوده‌ ، خسته‌ در تاب‌ُ تَب‌ِ دیدارم‌
 تشنه‌ام‌..! تشنــــــــه‌ترین‌ گندم‌زار..! بر تن‌ِ بایرِ خُشکیده‌ بِبار
 تـ♥ـو بیا با کف‌ِ دستے دریا..!
مـ♡ـن از این‌ کوزه‌ به‌ سَر بیزارم‌
 از شبستان‌ِ ستون‌ْ پوسیده‌ ، یـــــک‌ نفر معجزه‌ را دزدیده‌
 با تـ♥ـو بر خــاک‌ِ سیاه‌ِ محراب‌ ، سَروے از نورُ صدا مے کارم‌
 آخرین‌ سنگ‌ِ صبورِ جادو..! پاسخ‌ِ پرسش‌ِ ایــــــن‌ عاشق‌ کو..؟
 تـ♥ـو همه‌ ترجمه‌ے تردیـــــدے ،
مـ♡ـن همه‌ زمزمه‌ے انکارم‌
 
مـ♡ـنم از نسل‌ِ نفس‌ جــــــامانده‌ ، که‌ در این‌ معرکه‌ تنها مانده‌
 دورِ آن‌ خاطره‌ها مے چرخــــــــــم‌ ، بے تـ♥ـو همحوصله‌ے پرگارم‌
 تن‌ِ تـ♥ـو چلّه‌ے تابستـان‌ است‌ ، لمس‌ِ تـ♥ـو لمس‌ِ خدا انسان‌ است‌
 
مـ♡ـن به‌ سحرِ تـ♥ـو انالحق‌ گفتم‌..! مـ♡ـن به‌ عشق‌ِ تـ♥ـو چنین‌ بردارم‌
 پیش‌ِ چشم‌ِ تـ♥ـو ترانه‌ کم‌ نیست‌..! با تـ♥ـو این‌ آینه‌ نامحرم‌ نیست‌
 تـ♥ـو که‌ هستے که‌ در این‌ سرمستی‌ ، با تـ♥ـو تا اوج‌ِ غزل‌ هشیارم‌ϻ؟

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: پنجشنبه 4 شهریور 1395 10:44
 جنگل همۀ شب سوخت در صاعقۀ پاییز
 از آتش دامـــن گیر اے سبز جوان بر خیز..!
 برگ است که مے بارد..!چشم تـ♥ـو نبیند کاش
 این منظره را هرگـــــــــــــز در عالم رویا نیز
 هیهات..نمے دانم ایــــــن شعله که بر
مـ♡ـن زد
 از آتش»تائیس« است یـــــا بارقه ے»چنگیز«..!
 خاکستر
مـ♡ـن دیگـــــر ققنوس نخواهد زاد..؟
 و آن هلهله پایان یافت ایــن گونه ملال انگیز..!
 تــا نیمه چرا اے دوست..! لاجرعه مرا سرکش
 
مـ♡ـن فلسفه اے دارم یـــا خالے و یا لبریز
 مگذار به طوفانم چون دانه به خاکم بخش
 شاید که بهارے بـاز صور تو دمد برخیزϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
تعداد کل صفحات : 15 1 2 3 4 5 6 7 ...
درباره من
با عشــق خو گرفت احساســمجان گرفــت و قد کشــید آرزوهایــمنمی دانــم چه شــدچگونه شــد عشقــی بی ثمــرچون درختــی بی بــردر انتنــظار هیــزم شکــنهیــزم شکن بیــااین درخــت خسـ ــ ـته اســتهر رهــگذری زخمــی زد بر پیـکــرشو رهایــش کرد در بی کســیدلگیــرم از ایــن همه عبــوراز رهگــذران سنــگدلکه نشــانه می گــیرندکــبوترهای احساســم راحســادت میکننــد گویــابه تنــها آشــیان ایــن درخــت بی ثــمرتاب ندارم هجوم این لحظه های بی کسی راکاش به راســتی درخــت بودم؛در این دنیــای بی عشـ ــ ـقکاش درخــتی بودم بی رویای عاشقــ ــ ـی

یلــدا سپهــری

⤴⤴⤴⤴

دلم گرفته ای دوست! هوای گریه با منღ

گر از قفس گریزم، كجا روم، كجا منღ؟

كجا روم؟ كه راهی به گلشنی ندانم

كه دیده برگشودم به كنج تنگنا، منღ

نه بسته‌ام به كس دل، نه بسته کس به من دل

چو تخته پاره بر موج، رها، رها، رها، منღ

ز من هر آن‌كه او دور، چو دل به سینه نزدیك

به من هر آن‌كه نزدیك، ازو جدا، جدا، منღ!

نه چشم دل به سویی، نه باده در سبویی

كه تر كنم گلویی به یاد آشنا، منღ

ز بودنم چه افزود؟ نبودنم چه كاهد؟

كه گویدم به پاسخ كه زنده‌ام چرا منღ؟

ستاره‌ها نهفتم در آسمان ابری

دلم گرفته ای دوست! هوای گریه با منღ

♥سیمین بهبهانی♥

Love Barren،Love Barren
. . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
.ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
.ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
.ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
.ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
.ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
.ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
ـــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــ
ــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــ
ـــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــ
ــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــ
ـــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــ
ــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــ
ـــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــ
ــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــــ
ـــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــــ
ــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــــــ
ـــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــــــ
ــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــــــــ
ـــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــــــــ
ــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــــــــــ
ـ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــــــــــ
✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــــــــــ
ــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــــــــ
ــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــــــ
ــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــــ
ــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــ
ــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــ
ـــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــ
ــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــ
ـــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــ
ــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــ
ــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــ
ــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــ
ــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــ
ــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــ
ــــــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰
ـــــــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــ
ـــــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــ
ــــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــ
ـــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــ
ـــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــ
ــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــ
ـــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــ
ــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــ
ـــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــ
ــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــ
ـــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــ
ــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــ
ـــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــ
ــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــ
موضوعات
برگه ها
نویسندگان
دوستان
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • یازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


کد ِکج شدَنِ تَصآویر

خرید هاست لینوکس تجهیزات آشپزخانه صنعتی سازه چادری خرید هاست لینوکس تجهیزات آشپزخانه صنعتی پرسا دارالترجمه رسمی آرمان فروشگاه کوادکوپتر آرسی کلاب فلاسک unique ساعت دیواری با گارانتی خرید hot shaper گن لاغری میس بلت ماژیک جادویی magic pens هاست ویندوز طراحی فودکورت گالری عکس - گالری عکس حمل و نقل بین المللی گردنبند مرغ آمین+ ارسال رایگان گیرنده دیجیتال موبایل هدفون بلوتوثی نیا + ارسال رایگان دارالترجمه حمل و نقل زمینی بین المللی اطلاعات اصناف ایران - اطلاعات اصناف