عشق بی ثمرLove Barren

ℒ☺ṽℯ ℬ@яяεᾔ

نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: دوشنبه 8 شهریور 1395 09:33
 سرسبز دل از شاخه بریدم ، تـ♥ـو چه کردے..؟
 افتادم و بر خاک رسیدم ، تـ♥ـو چه کردے..؟
 
مـ♡ـن شور و شر موج و تـ♥ـو سرسختے ِساحل
 روزے که به سوے تـ♥ـو دویدم ، تـ♥ـو چه کردے..؟
 هر کس به تـ♥ـو از شوق فرستاد پیامے
 
مـ♡ـن قاصدِ خود بودم و دیدم تـ♥ـو چه کردے
 مغرور ، ولے دست به دامانِ رقیبان
 رسوا شدم و طعنه شنیدم ، تـ♥ـو چه کردے..؟
 »تنهایے و رسوایے« ، »بے مهرے و آزار«
 اے عشق، ببین
مـ♡ـن چه کشیدم تـ♥ـو چه کردےϻ!

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: یکشنبه 7 شهریور 1395 10:45
 آرام باش،
 حوصله کن،
 آب هاے زودگذر،
 هیچ فصلے را نخواهند دید
 از ریگ هاے ته جویبار شنیده ام
 مهم نیست که مرا
 از ملاقات ماه و گفت و گوے باران
 بازداشته اند.
 
مـ♡ـن براے رسیدن به آرامش
 تنها به تکرار اسم تـ♥ـو
 بسنده خواهم کرد.
 حالا آرام باش..
 همه چیز درست خواهد شد
 همه چیز درست خواهد شدϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: شنبه 6 شهریور 1395 10:35
 تا گل غربت نرویاند بهار از خاك جانم
 با خزانت نیز خواهم ساخت خاك بے خزانم
 گرچه خشتے از تـ♥ـو را حتے به رویا هم ندارم
 زیر سقف آشناییهـــــــــــات مے خواهم بمانم
 بے گمان زیبـــــاست آزادے ولے
مـ♡ـن چون قنارے
 دوست دارم در قفس باشم كــــــــــه زیباتر بخوانم
 در همین ویرانه خواهم مانــــــــد و از خاك سیاهش
 شعرهایم را به آبے هـــــــــــــــــاے دنیا مے رسانم
 گر تـ♥ـو مجذوب كجـــــــــــا آباد دنیایے،
مـ♡ـن اما
  جذبه اے دارم كـــــــــــه دنیا را بدین جا مے كشانم
  نیستے شاعر كــــــــــــــــه تا معناے حافظ را بدانے
  ورنه بیهوده نمے خواندے بــــــــــــــه سوے عاقلانم
 عقل یا احساس،حق با چیست..؟ پیش از رفتن اے خوب
 كاش مے شد ایــــــــــــن حقیقت را بدانے یا بدانمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: جمعه 5 شهریور 1395 10:18
 تـ♥ـو به‌ تقواے غزل‌ مشکوکے ، مـ♡ـن به‌ تردیدِ تـ♥ـو ایمان‌ دارم‌
 بے تـ♥ـو در ایــــــــن‌ شب‌ِ شاعر مُرده‌ ، آخرین‌ پنجره‌ے بیدارم‌
 کوچه‌ آبستــــن‌ِ آوازے نیست‌..! کوچه‌ از ضرب‌ِ قدم‌ها خالے ست‌
 
مـ♡ـن در این‌ خانــه‌ے خواب‌ْآلوده‌ ، خسته‌ در تاب‌ُ تَب‌ِ دیدارم‌
 تشنه‌ام‌..! تشنــــــــه‌ترین‌ گندم‌زار..! بر تن‌ِ بایرِ خُشکیده‌ بِبار
 تـ♥ـو بیا با کف‌ِ دستے دریا..!
مـ♡ـن از این‌ کوزه‌ به‌ سَر بیزارم‌
 از شبستان‌ِ ستون‌ْ پوسیده‌ ، یـــــک‌ نفر معجزه‌ را دزدیده‌
 با تـ♥ـو بر خــاک‌ِ سیاه‌ِ محراب‌ ، سَروے از نورُ صدا مے کارم‌
 آخرین‌ سنگ‌ِ صبورِ جادو..! پاسخ‌ِ پرسش‌ِ ایــــــن‌ عاشق‌ کو..؟
 تـ♥ـو همه‌ ترجمه‌ے تردیـــــدے ،
مـ♡ـن همه‌ زمزمه‌ے انکارم‌
 
مـ♡ـنم از نسل‌ِ نفس‌ جــــــامانده‌ ، که‌ در این‌ معرکه‌ تنها مانده‌
 دورِ آن‌ خاطره‌ها مے چرخــــــــــم‌ ، بے تـ♥ـو همحوصله‌ے پرگارم‌
 تن‌ِ تـ♥ـو چلّه‌ے تابستـان‌ است‌ ، لمس‌ِ تـ♥ـو لمس‌ِ خدا انسان‌ است‌
 
مـ♡ـن به‌ سحرِ تـ♥ـو انالحق‌ گفتم‌..! مـ♡ـن به‌ عشق‌ِ تـ♥ـو چنین‌ بردارم‌
 پیش‌ِ چشم‌ِ تـ♥ـو ترانه‌ کم‌ نیست‌..! با تـ♥ـو این‌ آینه‌ نامحرم‌ نیست‌
 تـ♥ـو که‌ هستے که‌ در این‌ سرمستی‌ ، با تـ♥ـو تا اوج‌ِ غزل‌ هشیارم‌ϻ؟

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: پنجشنبه 4 شهریور 1395 11:44
 جنگل همۀ شب سوخت در صاعقۀ پاییز
 از آتش دامـــن گیر اے سبز جوان بر خیز..!
 برگ است که مے بارد..!چشم تـ♥ـو نبیند کاش
 این منظره را هرگـــــــــــــز در عالم رویا نیز
 هیهات..نمے دانم ایــــــن شعله که بر
مـ♡ـن زد
 از آتش»تائیس« است یـــــا بارقه ے»چنگیز«..!
 خاکستر
مـ♡ـن دیگـــــر ققنوس نخواهد زاد..؟
 و آن هلهله پایان یافت ایــن گونه ملال انگیز..!
 تــا نیمه چرا اے دوست..! لاجرعه مرا سرکش
 
مـ♡ـن فلسفه اے دارم یـــا خالے و یا لبریز
 مگذار به طوفانم چون دانه به خاکم بخش
 شاید که بهارے بـاز صور تو دمد برخیزϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: چهارشنبه 3 شهریور 1395 10:10
 نه چنان هواے رویت گذرد به داغدارے
 کـه تطاول نسیمے به چراغ لاله­زارے
 نـــه نوازش نگاهے ، نـــه ترنم پیامے
 نه ترانه امیــــــــدے ، نه نوید انتظارے
 به کرامتے کــــه دارے سر خویش گیر و بگذر
 تـ♥ـو و مهر ماهرویے ، 
مـ♡ـن و چشم اشکبارے
 ز فراق تازه گـــــــــــردد همه داغ کهنه دل
 گذرے به لاله­زارے اگـــــــــــر افتدم بهارے
 نه مرا دلیست دیگر کـــه ترانه خیزد از او
 به ترنم امیــــــــــــدے ز نگاه گلعذارے
 مگذر به ناز از
مـ♡ـن که به عشق ماجراها
 بسے افتد و نیفتد چو
مـ♡ـنے به روزگارےϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: سه شنبه 2 شهریور 1395 10:20
 بے تـ♥ـو طوفان زده ے دشت جنونم 
 صید افتاده به خونم
 تـ♥ـو چه  سان مے گذرے غافل از اندوه درونم
 بے
مـ♡ـن از ڪوچه گذر ڪردے و رفتے
 بے
مـ♡ـن از شهر سفر ڪردے و رفتے
 قطره اے اشڪ درخشید به چشمان سیاهم
 تا خم ڪوچه به دنبال تـ♥ـو لغزید نگاهم
 تـ♥ـو ندیدے
 نگهت هیچ نیفتاد به راهے ڪه گذشتے
 چون در خانه ببستم
 دگر از پاے نشستم
 گوئیا زلزله آمد
 گوئیا خانه فرو ریخت سر
مـ♡ـن
 بے تـ♥ـو
مـ♡ـن در همه ے شهر غریبم
 بے تـ♥ـو ڪس نشنود از این دل بشڪسته صدایے
 بر نخیزد دگر از مرغڪ پر بسته نوایے
 تـ♥ـو همه بود و نبودے
 تـ♥ـو همه شعر و سرودے
 چه گریزے ز بر
مـ♡ـن
 ڪه زڪویت نگریزم
 گر بمیرم ز غم دل
 با تـ♥ـو هرگز نستیزم
 من و یڪ لحظه جدایے
 نتوانم نتوانم
 بے تـ♥ـو
مـ♡ـن زنده نمانمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: دوشنبه 1 شهریور 1395 11:04
 بے تـ♥ـو مهتاب شبے باز از آن ڪوچه گذشتم
 همه تن چشم شدم خیره به دنبال تـ♥ـو گشتم
 شوق دیدار تـ♥ـو لبریز شد از جام وجودم،
 شدم آن عاشق دیوانه ڪه بودم 
 در نهانخانه ے جانم گل یاد تـ♥ـو درخشید
 باغ صد خاطره خندید
 عطر صد خاطره پیچید
 یادم آمد ڪه شبے با هم از آن ڪوچه گذشتیم
 پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم
 ساعتے بر لب آن جوے نشستیم
 تـ♥ـو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت
 
مـ♡ـن همه محو تماشاے نگاهت
 آسمان صاف و شب آرام
 بخت خندان و زمان رام
 خوشه ماه فرو ریخته در آب
 شاخه ها دست برآورده به مهتاب
 شب و صحرا و گل و سنگ
 همه دل داده به آواز شباهنگ
 یادم آید ؛ تـ♥ـو به
مـ♡ـن گفتے 
 از این عشق حذر ڪن..!
 لحظه اے چند بر این آب نظر ڪن
 آب ، آئینه عشق گذران است
 تـ♥ـو ڪه امروز نگاهت به نگاهے نگران است
 باش فردا ،‌ ڪه دلت با دگران است..!
 تا فراموش ڪن
ے ، چندے از این شهر سفر ڪن..!
 با تـ♥ـو گفتم ؛
 "حذر از عشق..؟"
 ندانم..!
 سفر از پیش تـ♥ـو..؟‌
 هرگز نتوانم..!
 روز اول ڪه دل
مـ♡ـن به تمناے تـ♥ـو پر زد
 چون ڪبوتر لب بام تـ♥ـو نشستم،
 تـ♥ـو به
مـ♡ـن سنگ زدے مـ♡ـن نه رمیدم، نه گسستم
 باز گفتم ڪه؛  تـ♥ـو صیادے و
مـ♡ـن آهوے دشتم
 تا به دام تـ♥ـو درافتم، همه جا گشتم و گشتم
 حذر از عشق ندانم
 سفر از پیش تـ♥ـو هرگز نتوانم ، نتوانم..!
 اشڪے ازشاخه فرو ریخت
 مرغ شب ناله ے تلخے زد و بگریخت..!
 اشڪ در چشم تـ♥ـو لرزید
 ماه بر عشق تـ♥ـو خندید
 یادم آید ڪه از تـ♥ـو جوابے نشنیدم
 پاے در دامن اندوه ڪشیدم
 نگسستم ، نرمیدم
 رفت در ظلمت غم ، آن شب و شب هاے دگر هم
 نه گرفتے دگر از عاشق آزرده  خبر هم
 نه ڪنے دیگر از آن ڪوچه گذر هم..!
 بے تـ♥ـو اما به چه حالے
مـ♡ـن از آن ڪوچه گذشتمϻ!

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: یکشنبه 31 مرداد 1395 11:30
 شهر به شهر و ڪو به ڪو در طلبت شتافتم
 خانه به خانه در به در ،، جستمت و نیافتم
 آه ڪـــه تار و پود آن رفت به باد عاشقے
 جامه تقویے ڪـه
مـ♡ـن در همه عمر بافتم
 بر دل
مـ♡ـن زبس ڪه جا تنگ شد از جدائیت
 بے تـ♥ـو به دست خویشتن سینهٔ خود شڪافتم
 از تف آتش غمم صدره اگـــــــــــر چه تافتے
 آینه‌سان بـــــه هیچ سو رو ز تـ♥ـو برنتافتم
 یڪ ره از او نشد مرا ڪـــار دل حزین روا
 هاتف اگرچه عمرها در ره او شتافتمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: شنبه 30 مرداد 1395 11:58
  از بــاغ مے ‌برند چـراغانے ‌ات ڪنند
 تا
ڪـاج جشن هاے زمستانے ‌ات ڪنند
 پوشانده‌اند صبح تـ♥ـو را "ابرهاے تــار"
 تنها به این بهانه
ڪــــــه بارانے ‌ات ڪنند
 یوسف..! به این رهـــا شدن از چاه  دل مبند
 این بــار مے ‌برند
ڪــــــــه زندانی‌ ات ڪنند
 اے گل گمان م
ڪن بــه شب جشن مے ‌روے
 شاید بـــــه خا
ڪ مـرده‌اے ارزانے ‌ات ڪنند
 ی
ڪ نقطه بیش فرق رحیـم و رجیم نیست
 از نقطه‌ اے بترس ڪــه شیطانے ات
ڪنند
 آب طلب نڪـــرده همیشه مراد نیست
 گاهے بهانه اے است ڪه قربانے ‌ات
ڪنندϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: جمعه 29 مرداد 1395 10:28
 بے تـ♥ـو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
 سالها، هجرے و شمس
ے ، همه بے خورشیدند
 از همان لحظه ڪـــــه از چشم یقین افتادند
 چشم هــــــــــــــاے نگران آینه ے تردیدند
 نشد از سایـــــــــــه ے خود هم بگریزند دمے
 هر چــــــــه بیهوده به گرد خودشان چرخیدند
 چون به جز سایــه ندیدند ڪسے در پے خود
 همه از دیــــــــدن تنهایے خود ترسیدند
 غرق دریــاے تـ♥ـو بودند ولے ماهے وار
 باز هم نـــام و نشان تـ♥ـو زهم پرسیدند
 در پے دوست همه جـــــاے جهان را گشتند
 ڪس ندیدند در آیینه بـــــــه خود خندیدند
 سیر تقویم جلالے به جمال تـ♥ـو خوش است
 فصل هـــــــا را همه با فاصله ات سنجیدند
 تـ♥ـو بیـــــــــایے همه ساعتها و ثانیه ها
 از همین روز، همین لحظه، همین دم عیدندϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: پنجشنبه 28 مرداد 1395 09:47
 همواره در بـرابــر لیلے جنون ڪـــــــــــــــم است
 شیرین اگــــــــر تـ♥ـویے به خدا بیستون ڪم است
 تنهـــــــــــــــا دلیل ڪثرت شاعر تـ♥ـویے ، ولے
 هر قدر شعر گفته شده تــــــاڪنون، ڪم است..!
 
مـ♡ـن آمدم ڪــه یڪ شبه شاعر شوم تـ♥ـو را
 اما براے وصف تـ♥ـو عمر قرون ڪـــــم است
 
مـ♡ـن آه مے ڪشم ڪه چه مے خواهے از دلم
 باور مڪــــن ڪشیدن آه از درون ڪم است
 ڪارے ڪـــــــــن اے عزیز، زلیخا شود دلم
 یوسف اگر تـ♥ـوی
ے،جگر غرق خون ڪم استϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: چهارشنبه 27 مرداد 1395 11:42
 غیر از این داغ ڪـــــــه در سینه سوزان دارم
 چه گل از گلشن عشق تـ♥ـو به دامان دارم..؟
 این همه خاطـر آشفته و مجموعه ے رنج
 یادگارے ست ڪـزان زلف پریشان دارم
 به هوادارے ات اے پاڪ نسیم سحرے
 شور و آشفتگے گــــــرد بیابان دارم
 مگذر اے خاطره ے او ز ڪنارم مگذر
 موج بے ساحل اشڪم سر طوفان دارم
 خار خشڪم مزن اے برق به جانم آتش
 ڪـــــه هنوز آرزوے بوسه ے باران دارم
 غنچه آســـا نشوم خیره به خورشید سحر
 
مـ♡ـن ڪه با عطر غمت سر به گریبان دارم
 شمع سوزانم و روشن بــــــــــــود از آغازم
 ڪـــه
مـ♡ـن سوخته سامان چه به پایان دارمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: سه شنبه 26 مرداد 1395 08:49
 نه فقط از تـ♥ـو اگـــــــــــــر دل بكنم مے میرم
  سایه ات نیز بیفتد بــــــــــــــه تنم مے میرم 
 بین جان
مـ♡ـن و پیراهن مـ♡ـن فرق نیست
  هر یڪے را ڪــــــه برایت بڪنم مے میرم
 بـرق چشمــــان تـ♥ـو از دور مرا مے گیرد
 
مـ♡ـن اگر دسـت به زلفت بزنم مے میرم
 بازے ماهے و گربــــــه است نظر بازے ما
  مثل یــــڪ تنگ شبے مے شڪنم مے میرم
 روحِ برخاسته از
مـ♡ـن ته ِ ایـــن كوچه بایست
  بیش از ایـــــــــــــن دور شوے از بدنم مے میرمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: دوشنبه 25 مرداد 1395 10:12
 لبخند بــــــزن تازه ڪنے بغض"بنان" را
 بخـــــــــرام بر آشفته ڪنے "فرشچیان" را
 تلفیق سپیـــــــــــــد و غزل و پست مدرنے
 انگشت بــــــــــــه لب ڪرده لبت منتقدان را
 معراج
مـ♡ـن این بس ڪه در این ڪوچه بن بست
 یڪ جرعه تنفس بڪنـــــــــــــــم چادرتان را
 دلتنــــــــــــــگے حزن آور یڪ ڪهنه سه تارم
 برگیــــــــــر و بر آشوب و بزن "جامه دران" را
 اے ڪــــــــاش در این دهڪده پیر بسوزند
 هر چـــــــه سفر و ڪوله و راه و چمدان را
 شایــــد تـ♥ـو بیایے و لبت شربت گیلاس
 پایان بدهد این تب و تاب این هذیان را
 قاموس غزل هاے
مـ♡ـنے بے برو برگرد
 نگذار ڪسے بو ببرد این جریان راϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: یکشنبه 24 مرداد 1395 09:47
 باید غبار صحن تـ♥ـو را طوطیا ڪنند
 »آنان ڪه خاڪ را به نظر ڪیمیا ڪنند«
 هو هوے باد نیست ڪه پیچیده در رواق
 خیل ملائڪند رضا یا رضا ڪنند
 بازار عاشقان تـ♥ـو از بس شلوغ شد
 ما شاعرت شدیم ڪه مارا سوا ڪنند
  هر گز نمیرد آنڪه دلش جلد مشهد است
 حتے اگر ڪه بال و پرش را جدا ڪنند
 هر ڪس به مشهد آمد و حاجت گرفت و رفت
 او را به درد ڪرببلا مبتلا ڪنند
 دردے عظیم و سخت ڪه آن درد را فقط
 با یڪ نگاه گوشه ے چشمت دوا ڪنند
 از آن حریم قدسے ات آقاے مهربان
  آیا شود ڪه گوشه ے چشمے به ما ڪنند

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: شنبه 23 مرداد 1395 09:11
 شب‌ها ڪه سڪوت است و سڪوت است و سیاهے
 آواے تـ♥ـو م
ے خواندم از لایتناهے
 آواے تـ♥ـو م
ے آردم از شوق به پرواز
 شب‌ها ڪه سڪوت است و سڪوت است و سیاهے
 امواج نواے تـ♥ـو به
مـ♡ـن مے رسد از دور
 دریایے و
مـ♡ـن تشنه مهر تـ♥ـو ، چو ماهے
 وین شعله ڪه با هر نفسم م
ے جهد از جان
 خوش م
ے دهد از گرمے این شوق گواهے
 دیدار تـ♥ـو گر صبح ابد هم دهدم دست
 
مـ♡ـن سرخوشم از لذت این چشم به راهے
 اے عشق تـ♥ـو را دارم و داراے جهانم
 همواره تـ♥ـویے هر چه تـ♥ـو گویے و تـ♥ـو خواهےϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: پنجشنبه 21 مرداد 1395 08:37
 گفتے؛ سالهاے سرسبزے ِ صنوبر را
 فداے فصلِ سردِ فاصله مان نڪن..!
 مـ♡ـن سڪوت ڪردم..!
 گفتے؛ یڪ پلڪ نزده
 پرنده ے پندارم
 از بامِ خیال تـ♥ـو خواهد پرید..!
 مـ♡ـن سڪوت ڪردم..!
 گفتے؛ هیچ ستاره ا
ے
 دستاویزِ تـ♥ـو در این سقوطِ بے سرانجامم
 نخواهد شد..!
 مـ♡ـن سڪوت ڪردم..!
 گفت
ے؛ دورےِ دستها و همڪنارےِ دلها
 تنها راهِ رها شدن است..!
 مـ♡ـن سڪوت ڪردم..!
 گفتے؛ قول مے دهم هر از گاه
ے
 چراغِ یادِ تـ♥ـو را در ڪوچه ے بے چنار و چلچله
 روشن ڪنم..!
 مـ♡ـن سڪوت ڪردم..!
 سڪوت ڪردم ، اما
 دیگر نگو ڪه هق هقِ ناغافلم را
 از آنسوے صراحتِ سیم و ستاره نشنیدےϻ!

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: چهارشنبه 20 مرداد 1395 09:50
 خوب و بد هر چـــــــــه نوشتند به پاے خودمان
 انتخابے است ڪـــــــه ڪردیم براے خودمان
 این و آن هیچ مهم نیست چه فڪرے بڪنند
 غم نداریم ، بزرگ است خداے خودمــــان
 بگذاریم ڪه با فلسفه شان خوش باشند
 خودمان آینـــه هستیم براے خودمان
 ما دو رودیم ڪه حالا سر دریا داریم
 دو مسافر یله در آب و هواے خودمان
 احتیاجے به در و دشت نداریم اگـــــر
 رو به هم باز شود پنجره هاے خودمــــان
 
مـ♡ـن و تـ♥ـو با همه ے شهر تفاوت داریم
 دیگــــــــــران را نگذاریم به جاے خودمان
 دیگــــــــــران هر چه ڪه گفتند بگویند ، بیا
 خودمـــــــــــــان شعر بخوانیم براے خودمانϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: سه شنبه 19 مرداد 1395 08:55
 منگر چنین به چشمم ، اے چشم آهوانه
 ترسم قرار و صبرم ، برخیزد از میانـــــــه
 ترسم به نــــــام بوسه ، غارت ڪنم لبت را
 با عذر بے قرارے  این بهترین بهانــــــــــــه 
 ترسم بسوزد آخــر ، همراه مـ♡ـن، تـ♥ـو را نیز
 این آتشے ڪـــــه از شوق در مـ♡ـن ڪشد زبانه
 چون شب شود از این دست ، اندیشه اے مدام است
 در بر ڪشیدنت مست ، اے خواهش شبانـــــــه
 اے رجعت جوانے ، در نیمـــــــــــــه راه عمرم
 بر شاخه‌یِ خزانــــــــــــــــم ، ناگه زده جوانه
 اے بخت ناخوش مـ♡ـن  شبرنگ سرڪش مـ♡ـن 
 رام نوازش تـ♥ـو ، بے تیغ و تازیـــــــــــــــانه
 اے مُرده در وجودم ، با تـ♥ـو هراس توفـــــان
 اے معنے رهایے ، اے ساحل ، اے ڪـــــــرانه
 جانم پُر از سرود
ےست ، ڪز چنگ تـ♥ـو تراود
 اے شور اے ترنـــم ، اے شعر  اے ترانــــهϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: دوشنبه 18 مرداد 1395 09:03
 چوپان شده تا شاعر ذاتے شده باشد
 آواره آن ماه دهاتے شده باشد
 چوپان شده در جنگل بادام بچرخد
 تا مست چهل چشم هراتے شده باشد
 شاید اثــــــر جنگل بادام و ڪمے بغض
 منجـــــــــــــر به غزلواره آتے شده باشد
 سخت است ولے م
ے گذرم از نفسے ڪــــــــه
 جز با نفس گـــــــرم تـ♥ـو قاطے شده باشد
 از بین ده انگشت یڪے قسمتش این نیست
 در لیقــــــــــه موهات دواتے شده باشد
 تـ♥ـو،،چایے،،،بے قند و یڪ عالمه زنبور
 شاید لب فنجــان شڪلاتے شده باشدϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: یکشنبه 17 مرداد 1395 09:18

 خورشیدم و شهاب قبولم نمے ڪند

 سیمرغم و عقــــــــــاب قبولم نمے ڪند


 عریان ترم ز شیشه و مطلوب سنگسار

 این شهر، بے نقاب قبـــــــــــــولم نمے ڪند


 اے روح بے قرار چـــــه با طالعت گذشت

 عڪسے شدم ڪـــــــه قاب قبولم نمے ڪند


 این چندمین شب است ڪه بیدار مانده ام

 آنگونه ام ڪــــــــــــــــه خواب قبولم نمے ڪند


 بیتاب از تـ♥ـو گفتنم و آخ ڪـــــه قرنهاست

 آن لحظه هاے نـــــــــــــــــاب قبولم نمے ڪند


 گفتم ڪه با خیال تـ♥ـو دلے خوش ڪنم ولے

 با این عطش سراب قبـــــــــــــــولم نمے ڪند


 بے سایــه تر ز خویش حضورے ندیده ام

 حق دارد آفتـــــــــــــــــــــــاب قبولم نمے ڪندϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: شنبه 16 مرداد 1395 09:36
 آمدے وه ڪه چه مشتاق و پریشان بودم
  تا برفتے ز بـــــــــــــــــرم صورت بے جان بودم
 نــــه فراموشے ام از ذڪــــر تـ♥ـو خاموشے بود
 ڪـــــــــــه در اندیشه اوصاف تـ♥ـو حیران بودم
 بے تـ♥ـو در دامــــــــــــــــــن گلزار نخفتم یڪ شب
 ڪـــــــــــــــــــــــــــــه نه در بادیه ے خارمغیلان بودم
 زنــــــــــــــــــــــــده مے ڪرد مرا دم به دم امید وصال
 ورنــــــــــــــــــــه دور از نظرت ڪشته هجران بودم
 بــــــــــــه تـ♥ـو لاے تـ♥ـو در آتش محنت چو خلیل
 گویــیــــــــــــــــــــا در چمن لاله و ریحـــــــــان بودم
 تا مگــــــــــر یڪ نفسم بوے تـ♥ـو آرد دم صبح
 همــــــــــــه شب منتظر مرغ سحر خوان بودم
 سعدے از جور فراقت همه روز این مے گفت
 عهد بشڪستے و مـ♡ـن بر سر پیمان بودمϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: جمعه 15 مرداد 1395 09:38
 دل ، درد تـ♥ـو یادگار دارد
 جان ، عشق تـ♥ـو غمگسار دارد
 تا عشق تـ♥ـو در میـان جان است
 جان ، از دو جهان ڪنــــــــــار دارد
 تا خورد ، دلـــــــــــــم شراب عشقت
 سرگشتگے خمـــــــــــــــــــــــار دارد
 مسڪین دل
مـ♡ـن چو نزد تـ♥ـو نیست
 در ڪوے تـ♥ـو خود چڪــــــــار دارد
 راز تـ♥ـو نهــــــــان چگونه دارم
 ڪاشڪـــــم همه آشڪار دارد
 چندین غم بے نهایت از تـ♥ـو
 عطار ز روزگـــــــــــار داردϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: پنجشنبه 14 مرداد 1395 09:27
 اما با این همه
 تقصیر
مـ♡ـن نبود
  ڪـــــه با این همه
 با این همـــــه امید قبولے
 در امتحان سادهْ تـ♥ـو رد شدم
 اصلاً نه تـ♥ـو ، نه
مـ♡ـن..!
 تقصیر هیچ ڪس نیست
 از خوبے تـ♥ـو بود
  ڪه
مـ♡ـن
  بد شدمϻ!

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: چهارشنبه 13 مرداد 1395 09:01
 با تـ♥ـوام ، با تـ♥ـو ڪه دستت
 دست دنیــــــــــــا ساز رنجه
 با تـ♥ـوام با تـ♥ـو ڪه بغضت
 معنے آواز رنجــــــــــــــه
 اگـــــــــه یخ باد ستمگر
 پے قتل عـــــــــام برگه
 اگــــــه این باغ برهنه
 باغ تــــــاراج تگرگه
 اگـــــه بے پناهے گل
 رنگ بے پناهے ماست
 دستتــو بذار تو دستم 
 وقت پیوند درختاست
 رو تـــن سخت درختا
 بنویس و دوباره بنویس
 ڪه شڪست یڪ شقایق
 مرگ باغ ، مرگ بهار نیستϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: سه شنبه 12 مرداد 1395 10:10
 روے پیشانے بختم خط به خط چین دیده ام
 بسڪه خود را در دل آیینــــه غمگین دیده ام
 مــو سپیدم مــو سپیدم مـــوسپیدم مــو سپید
 گرگ باران دیـــده هستم ، برف سنگین دیـــده ام
 آه یڪ چشمم زلیخــــــــــــا آن یڪے یعقوب شد
 حال یوسف را ببینـــم با ڪدامین دیـــــــــــــده ام
 آشنــــــــــا هستے به چشمم صبر ڪن ، قدرے بخند
 یادم آمـد ،
مـ♡ـن تـ♥ـو را روز نخستین دیــــده ام
 بیستون دیشب به چشمم جاده اے هموار بــــــود
 ابن سیرین را خبــــر ڪن ، خواب شیرین دیده امϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: دوشنبه 11 مرداد 1395 08:44
 در یــــــــــــاد مـ♡ـنے حاجت باغ و چمنم نیست
 جایے ڪــــــه تـ♥ـو باشے خبر از خویشتنم نیست
 اشڪم ڪـــــــه به دنبال تـ♥ـو آواره ے شوقم
 یاراے سفر بـــــــــا تـ♥ـو و راے وطنم نیست
 این لحظه چـــــــــو باران فرو ریخته از برگ
 صد گونه سخن هست و مجال سخنم نیست
 بدرود تـ♥ـو را ، انجمنے گرد تـ♥ـو جمع اند
 بیرون ز خـــودم راه در آن انجمنم نیست
 دل مے تپـــــــدم باز درین لحظه ے دیدار
 دیدار، چه دیدار..؟ڪــــه جان در بدنم نیست
 بدرود و سفر خوش به تـ♥ـو آنجا ڪه رهایے ست
 مـ♡ـن بستــــــه ے دامم ره بیرون شدنم نیست
 در ساحل آن شهر تـ♥ـو خوش زے ڪه مـ♡ـن اینجا
 راهے به جـــــــــــــــز از سوختن و ساختنم نیست
 تا باز ڪجــــــــــــــــــــا موج به ساحل رسد آن روز
 روزے ڪـــــــــــــــــه نشانے ز مـ♡ـن الّا سخنم نیستϻ

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: یکشنبه 10 مرداد 1395 08:35
 تنها نگاه بود و تبسم میان ما
 تنها نگاه بود و تبسم اما نه
 گاهے ڪه از تب هیجان ها
 بے تاب مے شدیم
 گاهے ڪه قلبهامان
 مے ڪوفت سهمگین
 گاهے ڪه سینه هامان
 چون ڪوره میگداخت
 دست تـ♥ـو بود و دست
مـ♡ـن این دوستان پاڪ
 ڪز شوق سر به دامن هم میگذاشتند
 وز این پل بزرگ
 پیوند دست ها
 دلهاے ما به خلوت هم راه داشتند
 یڪ بار نیز
 یادت اگر باشد
 وقتے تـ♥ـو راهے سفرے بودے
 یڪ لحظه واے تنها یڪ لحظه
 سر روے شانه هاے هم آوردیم
 با هم گریستیم
 تنها نگاه بود و تبسم میان ما
 ما پاڪ زیستیم
 اے سرڪشیده از صدف سالهاے پیش
 اے بازگشته از سفر خاطرات دور
 آن روزهاے خوب..
 تـ♥ـو آفتاب بودے
 بخشنده ، پاڪ ، گرم
 
مـ♡ـن مرغ صبح بودم
 مست و ترانه گو
 اما در آن غروب ڪه از هم جدا شدیم
 شب را شناختیم
 در جلگه غریب و غم آلود سرنوشت
 زیر سم سمند گریزان ماه و سال
 چون باد تاختیم
 در شعله شفق ها
 غمگین گداختیم
 جز یاد آن نگاه تبسم
 مانند موج ریخت بهم هرچه ساختیم
 ما پاڪ سوختیم
 ما پاڪ باختیم..
 اے سرڪشیده از صدف سالهاے پیش
 اے بازگشته اے خطا رفته
 با
مـ♡ـن بگو حڪایت خود تا بگویمت
 اڪنون
مـ♡ـن و تـ♥ـوایم و همان خنده و نگاه
 آن شرم جاودانه
 آن دست هاے گرم
 آن قلبهاے پاڪ
 وآن رازهاے مهر ڪه بین
مـ♡ـن و تـ♥ـو بود
 ماگرچه در ڪنار هم اینڪ نشسته ایم
 بار دیگر به چهره هم چشم بسته ایم
 دوریم هر دو دور
 با آتش نهفته به دلهاے بیگناه
 تا جاودان صبور
 اے آتش شڪفته اگر او دوباره رفت
 در سینه ڪدام محبت بجویمت
 اے جان غم گرفته بگو دور از آن نگاه
 در چشمه ڪدام تبسم بشویمتϻ!

فقط برای تـ♥ـوϻ
نویسنده :سعیـد ϻ
تاریخ: شنبه 9 مرداد 1395 08:53
 غنچه با دل گرفته گفت؛«زندگے
 لب زخنده بستن است
 گوشه‌اے درون خود نشستن است»
 گل به خنده گفت؛
 »زندگے شڪفتن است
 با زبان سبز راز گفتن است«
 گفتگوے غنچه و گل از درون باغچه
باز هم به گوش م
ے رسد
 تـ♥ـو چه فڪر م
ے ڪنے..؟
 ڪدام یڪ درست گفته‌اند
 
مـ♡ـن ڪه فڪر مے ڪنم
 گل به راز زندگے اشاره ڪرده ‌است
 هرچه باشد او گل است
 گل یڪے دو پیرهن
 بیشتر ز غنچه پاره ڪرده‌ استϻ!

فقط برای تـ♥ـوϻ
تعداد کل صفحات : 14 1 2 3 4 5 6 7 ...
درباره من
با عشــق خو گرفت احساســمجان گرفــت و قد کشــید آرزوهایــمنمی دانــم چه شــدچگونه شــد عشقــی بی ثمــرچون درختــی بی بــردر انتنــظار هیــزم شکــنهیــزم شکن بیــااین درخــت خسـ ــ ـته اســتهر رهــگذری زخمــی زد بر پیـکــرشو رهایــش کرد در بی کســیدلگیــرم از ایــن همه عبــوراز رهگــذران سنــگدلکه نشــانه می گــیرندکــبوترهای احساســم راحســادت میکننــد گویــابه تنــها آشــیان ایــن درخــت بی ثــمرتاب ندارم هجوم این لحظه های بی کسی راکاش به راســتی درخــت بودم؛در این دنیــای بی عشـ ــ ـقکاش درخــتی بودم بی رویای عاشقــ ــ ـی

یلــدا سپهــری

⤴⤴⤴⤴

دلم گرفته ای دوست! هوای گریه با منღ

گر از قفس گریزم، كجا روم، كجا منღ؟

كجا روم؟ كه راهی به گلشنی ندانم

كه دیده برگشودم به كنج تنگنا، منღ

نه بسته‌ام به كس دل، نه بسته کس به من دل

چو تخته پاره بر موج، رها، رها، رها، منღ

ز من هر آن‌كه او دور، چو دل به سینه نزدیك

به من هر آن‌كه نزدیك، ازو جدا، جدا، منღ!

نه چشم دل به سویی، نه باده در سبویی

كه تر كنم گلویی به یاد آشنا، منღ

ز بودنم چه افزود؟ نبودنم چه كاهد؟

كه گویدم به پاسخ كه زنده‌ام چرا منღ؟

ستاره‌ها نهفتم در آسمان ابری

دلم گرفته ای دوست! هوای گریه با منღ

♥سیمین بهبهانی♥

Love Barren،Love Barren
. . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
.ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
.ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
.ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
.ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
.ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
.ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
. . . . .ღᒪ〇ᐯᕮ ᗷᗩᖇᖇᕮᘉღ
ـــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــ
ــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــ
ـــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــ
ــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــ
ـــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــ
ــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــ
ـــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــ
ــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــــ
ـــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــــ
ــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــــــ
ـــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــــــ
ــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــــــــ
ـــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــــــــ
ــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــــــــــ
ـ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــــــــــ
✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــــــــــ
ــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــــــــ
ــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــــــ
ــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــــ
ــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــــ
ــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــــ
ـــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــــ
ــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــــ
ـــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــــ
ــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــ
ــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــ
ــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــ
ــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــ
ــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــ
ــــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــ
ــــــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰
ـــــــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــ
ـــــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــ
ــــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــ
ـــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــ
ــــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــ
ـــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــ
ــــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــ
ـــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــ
ــــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــ
ـــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــ
ــــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــ
ـــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــ
ــــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــ
ـــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ـــــــــــــــ
ــــــــــــــ✰℠ᔕᗩᙓᗴᖙ℠✰ــــــــــــــــ
موضوعات
برگه ها
نویسندگان
دوستان
ابزارک های وبلاگ
قالب وبلاگ

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • یازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


کد ِکج شدَنِ تَصآویر

خرید هاست لینوکس خرید سرور مجازی تجهیزات آشپزخانه صنعتی سازه چادری خرید هاست لینوکس تجهیزات آشپزخانه صنعتی پرسا دارالترجمه رسمی آرمان فروشگاه کوادکوپتر آرسی کلاب ساعت دیواری با گارانتی خرید hot shaper گن لاغری میس بلت ماژیک جادویی magic pens هاست ویندوز طراحی فودکورت گالری عکس - گالری عکس حمل و نقل بین المللی گردنبند مرغ آمین+ ارسال رایگان گیرنده دیجیتال موبایل هدفون بلوتوثی نیا + ارسال رایگان دارالترجمه حمل و نقل زمینی بین المللی اطلاعات اصناف ایران - اطلاعات اصناف